A股上市公司专利申请数量统计表

时间区间

1990-2022


字段展示

A股上市公司专利申请数量统计表字段
证券代码
申请年度
公司名称
与上市公司关系
发明专利申请数量
发明专利独立申请数量
发明专利合作申请数量
发明专利申请当年授权数量
发明专利申请二年累计授权量
发明专利申请三年累计授权量
发明专利申请四年累计授权量
发明专利申请五年累计授权量
发明专利申请总授权数量
发明专利独立申请当年授权数量
发明专利独立申请二年累计授权量
发明专利独立申请三年累计授权量
发明专利独立申请四年累计授权量
发明专利独立申请五年累计授权量
发明专利独立申请总授权数量
发明专利合作申请当年授权数量
发明专利合作申请二年累计授权量
发明专利合作申请三年累计授权量
发明专利合作申请四年累计授权量
发明专利合作申请五年累计授权量
发明专利合作申请总授权数量
外观设计专利申请数量
外观设计专利独立申请数量
外观设计专利合作申请数量
外观设计专利申请当年授权数量
外观设计专利申请二年累计授权量
外观设计专利申请三年累计授权量
外观设计专利申请四年累计授权量
外观设计专利申请五年累计授权量
外观设计专利申请总授权数量
外观设计专利独立申请当年授权数量
外观设计专利独立申请二年累计授权量
外观设计专利独立申请三年累计授权量
外观设计专利独立申请四年累计授权量
外观设计专利独立申请五年累计授权量
外观设计专利独立申请总授权数量
外观设计专利合作申请当年授权数量
外观设计专利合作申请二年累计授权量
外观设计专利合作申请三年累计授权量
外观设计专利合作申请四年累计授权量
外观设计专利合作申请五年累计授权量
外观设计专利合作申请总授权数量
实用新型专利申请数量
实用新型专利独立申请数量
实用新型专利合作申请数量
实用新型专利申请当年授权数量
实用新型专利申请二年累计授权量
实用新型专利申请三年累计授权量
实用新型专利申请四年累计授权量
实用新型专利申请五年累计授权量
实用新型专利申请总授权数量
实用新型专利独立申请当年授权数量
实用新型专利独立申请二年累计授权量
实用新型专利独立申请三年累计授权量
实用新型专利独立申请四年累计授权量
实用新型专利独立申请五年累计授权量
实用新型专利独立申请总授权数量
实用新型专利合作申请当年授权数量
实用新型专利合作申请二年累计授权量
实用新型专利合作申请三年累计授权量
实用新型专利合作申请四年累计授权量
实用新型专利合作申请五年累计授权量
实用新型专利合作申请总授权数量

样本数据

证券代码申请年度公司名称与上市公司关系发明专利申请数量发明专利独立申请数量发明专利合作申请数量发明专利申请当年授权数量发明专利申请二年累计授权量发明专利申请三年累计授权量发明专利申请四年累计授权量发明专利申请五年累计授权量发明专利申请总授权数量发明专利独立申请当年授权数量发明专利独立申请二年累计授权量发明专利独立申请三年累计授权量发明专利独立申请四年累计授权量发明专利独立申请五年累计授权量发明专利独立申请总授权数量发明专利合作申请当年授权数量发明专利合作申请二年累计授权量发明专利合作申请三年累计授权量发明专利合作申请四年累计授权量发明专利合作申请五年累计授权量发明专利合作申请总授权数量外观设计专利申请数量外观设计专利独立申请数量外观设计专利合作申请数量外观设计专利申请当年授权数量外观设计专利申请二年累计授权量外观设计专利申请三年累计授权量外观设计专利申请四年累计授权量外观设计专利申请五年累计授权量外观设计专利申请总授权数量外观设计专利独立申请当年授权数量外观设计专利独立申请二年累计授权量外观设计专利独立申请三年累计授权量外观设计专利独立申请四年累计授权量外观设计专利独立申请五年累计授权量外观设计专利独立申请总授权数量外观设计专利合作申请当年授权数量外观设计专利合作申请二年累计授权量外观设计专利合作申请三年累计授权量外观设计专利合作申请四年累计授权量外观设计专利合作申请五年累计授权量外观设计专利合作申请总授权数量实用新型专利申请数量实用新型专利独立申请数量实用新型专利合作申请数量实用新型专利申请当年授权数量实用新型专利申请二年累计授权量实用新型专利申请三年累计授权量实用新型专利申请四年累计授权量实用新型专利申请五年累计授权量实用新型专利申请总授权数量实用新型专利独立申请当年授权数量实用新型专利独立申请二年累计授权量实用新型专利独立申请三年累计授权量实用新型专利独立申请四年累计授权量实用新型专利独立申请五年累计授权量实用新型专利独立申请总授权数量实用新型专利合作申请当年授权数量实用新型专利合作申请二年累计授权量实用新型专利合作申请三年累计授权量实用新型专利合作申请四年累计授权量实用新型专利合作申请五年累计授权量实用新型专利合作申请总授权数量
0000012013平安银行股份有限公司上市公司全部220000111000111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000012013平安银行股份有限公司上市公司的母公司220000111000111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000022002万科企业股份有限公司上市公司全部101000111000000000111000000000000000000000101011111000000011111
0000022002万科企业股份有限公司上市公司的母公司101000111000000000111000000000000000000000101011111000000011111
0000022006万科企业股份有限公司上市公司全部550000344000344000000000000000000000000000333300333333333303333333333000000
0000022006万科企业股份有限公司上市公司的母公司550000344000344000000000000000000000000000323200323232323203232323232000000
0000022007万科企业股份有限公司上市公司全部110001111001111000000000000000000000000000110011111011111000000
0000022007万科企业股份有限公司上市公司的母公司110001111001111000000000000000000000000000110011111011111000000
0000022008万科企业股份有限公司上市公司全部12120000566000566000000000000000000000000000151230151515151501212121212033333
0000022008万科企业股份有限公司上市公司的母公司12120000566000566000000000000000000000000000121200121212121201212121212000000
0000022009万科企业股份有限公司上市公司全部101000111000000000111110011111011111000000321133333122222011111
0000022009万科企业股份有限公司上市公司的子公司101000111000000000111000000000000000000000211022222011111011111
0000022010万科企业股份有限公司上市公司全部111010378810026779011111110011111011111000000241598242424242441515151515499999
0000022010万科企业股份有限公司上市公司的子公司871037888026777011111000000000000000000000137671313131313477777366666
0000022013万科企业股份有限公司上市公司全部330000222000222000000110011111011111000000440066666044444022222
0000022013万科企业股份有限公司上市公司的子公司220000222000222000000110011111011111000000330055555033333022222
0000022014万科企业股份有限公司上市公司全部1082014101010002888012222201911320202020201219191919191111111711613171717171791111111111466666
0000022014万科企业股份有限公司上市公司的子公司972014999002777012222191811219191919191118181818181111111610612161616161681010101010466666
0000022014万科企业股份有限公司上市公司的母公司110000111000111000000110111111111111000000110111111111111000000
0000022015万科企业股份有限公司上市公司全部844000444000111000333114751111111111144444477777174138171717171724444461313131313
0000022015万科企业股份有限公司上市公司的子公司844000444000111000333114751111111111144444477777174138171717171724444461313131313
0000022016万科企业股份有限公司上市公司全部141220004440004440000006334555552222222333331789101717171717488888699999
0000022016万科企业股份有限公司上市公司的子公司141220004440004440000006334555552222222333331789101717171717488888699999
0000042002深圳市北大高科技股份有限公司上市公司全部110001111001111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000042002深圳市北大高科技股份有限公司上市公司的母公司110001111001111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000042015深圳中国农大科技股份有限公司上市公司全部24240002788002788000000000000000000000000000000000000000000000000
0000042015深圳中国农大科技股份有限公司上市公司的子公司24240002788002788000000000000000000000000000000000000000000000000
0000042016深圳中国农大科技股份有限公司上市公司全部110001111001111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000042016深圳中国农大科技股份有限公司上市公司的子公司110001111001111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000052015深圳世纪星源股份有限公司上市公司全部550003555003555000000000000000000000000000550055555055555000000
0000052015深圳世纪星源股份有限公司上市公司的子公司550003555003555000000000000000000000000000550055555055555000000
0000052016深圳世纪星源股份有限公司上市公司全部440002444002444000000000000000000000000000734677777233333444444
0000052016深圳世纪星源股份有限公司上市公司的子公司440002444002444000000000000000000000000000734677777233333444444
0000082015神州高铁技术股份有限公司上市公司全部1713400233300233300000011000000000000000000042384202222222222192121212121111111
0000082015神州高铁技术股份有限公司上市公司的子公司1612400233300233300000011000000000000000000039354191919191919181818181818111111
0000082016神州高铁技术股份有限公司上市公司全部550005666005666000000000000000000000000000201913181818181831717171717011111
0000082016神州高铁技术股份有限公司上市公司的联营/合营企业110005666005666000000000000000000000000000110111111111111000000
0000092002中国宝安集团股份有限公司上市公司全部330000333000333000000440044444044444000000000000000000000000000
0000092002中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司330000333000333000000440044444044444000000000000000000000000000
0000092003中国宝安集团股份有限公司上市公司全部440004444004444000000220122222122222000000110011111011111000000
0000092003中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司440004444004444000000220122222122222000000110011111011111000000
0000092005中国宝安集团股份有限公司上市公司全部440001112001112000000000000000000000000000000000000000000000000
0000092005中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司440001112001112000000000000000000000000000000000000000000000000
0000092006中国宝安集团股份有限公司上市公司全部550000223000223000000110001111001111000000330033333033333000000
0000092006中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司550000223000223000000110001111001111000000330033333033333000000
0000092007中国宝安集团股份有限公司上市公司全部990001679001679000000000000000000000000000110011111011111000000
0000092007中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司990001679001679000000000000000000000000000110011111011111000000
0000092008中国宝安集团股份有限公司上市公司全部10100003101112003101112000000110001111001111000000220022222022222000000
0000092008中国宝安集团股份有限公司上市公司的子公司10100003101112003101112000000110001111001111000000220022222022222000000
0000092009中国宝安集团股份有限公司上市公司全部14140005111313005111313000000000000000000000000000110044444044444000000

数据更新频率

年度更新