CnOpenData高新技术企业实用新型专利申请质量统计表

时间区间

1985-2021.12.31


字段展示

高新技术企业实用新型专利申请质量统计表
企业名称
专利申请年度
专利申请数量
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数
独立专利申请数量
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数
合作专利申请数量
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数
专利公开当年被引用次数
专利公开2年累计被引用次数
专利公开3年累计被引用次数
专利公开4年累计被引用次数
专利公开5年累计被引用次数
专利截止2021.12被引次数
独立申请专利公开当年被引用次数
独立申请专利公开2年累计被引用次数
独立申请专利公开3年累计被引用次数
独立申请专利公开4年累计被引用次数
独立申请专利公开5年累计被引用次数
独立申请专利截止2021.12被引次数
合作申请专利公开当年被引用次数
合作申请专利公开2年累计被引用次数
合作申请专利公开3年累计被引用次数
合作申请专利公开4年累计被引用次数
合作申请专利公开5年累计被引用次数
合作申请专利截止2021.12被引次数

样本数据

中国高新技术企业实用新型专利申请质量统计表

企业名称专利申请年度专利申请数量申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数独立专利申请数量独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数合作专利申请数量合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数专利公开当年被引用次数专利公开2年累计被引用次数专利公开3年累计被引用次数专利公开4年累计被引用次数专利公开5年累计被引用次数专利截止2021.12被引次数独立申请专利公开当年被引用次数独立申请专利公开2年累计被引用次数独立申请专利公开3年累计被引用次数独立申请专利公开4年累计被引用次数独立申请专利公开5年累计被引用次数独立申请专利截止2021.12被引次数合作申请专利公开当年被引用次数合作申请专利公开2年累计被引用次数合作申请专利公开3年累计被引用次数合作申请专利公开4年累计被引用次数合作申请专利公开5年累计被引用次数合作申请专利截止2021.12被引次数
有研光电新材料有限责任公司2005111111100000001111111000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2008111111100000001111111000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2009111111100000001111111000001000000000001
有研光电新材料有限责任公司2010111111100000001111111000003000000000003
有研光电新材料有限责任公司2011111111100000001111111000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2012321212100000003212121233466000000233466
有研光电新材料有限责任公司2013431313143131310000000113335113335000000
有研光电新材料有限责任公司2014331313133131310000000011111011111000000
有研光电新材料有限责任公司2015421212142121210000000000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2016321213132121310000000000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2017531.441.461.6431.2531.2551.51222222022222022222000000
有研光电新材料有限责任公司2018321212132121210000000000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司201913315171.0812315171.081111111000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2020921315192131510000000000000000000000000
有研光电新材料有限责任公司2021221212122121210000000000000000000000000
有研医疗器械(北京)有限公司20161031.231.271.31031.231.271.30000000026799026799000000
有研医疗器械(北京)有限公司2017721214161111311111111012333012333000000
有研医疗器械(北京)有限公司2018531414153141410000000001111001111000000
有研医疗器械(北京)有限公司2019111111111111110000000000000000000000000
有研医疗器械(北京)有限公司20201041518184151612111121000000000000000000
有研医疗器械(北京)有限公司2021221212122121210000000000000000000000000
有研半导体材料有限公司2002111111100000001111111000000000000000000
有研半导体材料有限公司2003221212100000002212121000000000000000000
有研半导体材料有限公司2004231.531.531.50000000231.531.531.5000000000000000000
有研半导体材料有限公司2005211111100000002111111000000000000000000
有研半导体材料有限公司20063111151.6700000003111151.67000000000000000000
有研半导体材料有限公司2007641.551.561.50000000641.551.561.5000000000000000000
有研半导体材料有限公司20081241.1751.1751.1700000001241.1751.1751.17000000000000000000
有研半导体材料有限公司20091051.461.471.400000001051.461.471.400569310000000056931
有研半导体材料有限公司20101141.2751.2761.2700000001141.2751.2761.27158101427000000158101427
有研半导体材料有限公司2011143151611231516121111111159152511481422001113
有研半导体材料有限公司20121031415173141513111111245810132447710001133
有研半导体材料有限公司2013731414143131313111111112568112346000222
有研半导体材料有限公司2015331313133131310000000000000000000000000
有研半导体材料有限公司2016111111111111110000000000000000000000000
有研半导体材料有限公司2017111111111111110000000000000000000000000
有研半导体材料有限公司2018431.2551.2551.25431.2551.2551.250000000000000000000000000
有研国晶辉新材料有限公司20153212141.333212141.330000000011222011222000000
有研国晶辉新材料有限公司2016221212122121210000000000000000000000000
有研国晶辉新材料有限公司2017421.2541.2561.5421.2541.2561.50000000000000000000000000
有研国晶辉新材料有限公司20185313151.25313151.20000000000000000000000000
有研国晶辉新材料有限公司2019221212122121210000000000000000000000000
有研国晶辉新材料有限公司2020841516184151610000000000000000000000000
有研工程技术研究院有限公司20182441.0881.08141.082241.0981.09141.092111111001111001111000000
有研工程技术研究院有限公司20194151.0591.05261.123451.0691.06221.127415161.14011111011111000000
有研工程技术研究院有限公司20202051.0591.05131.11851.0691.06131.112212121000000000000000000
有研工程技术研究院有限公司2021541414133131312111111000000000000000000
有研新材料股份有限公司2013211111111111111111111000012000012000000
有研新材料股份有限公司2019111111100000001111111000000000000000000
有研新材料股份有限公司2020321313132131310000000000000000000000000

数据更新频率

年度更新