Loading...

Time interval

1990-2022.12.31


Field display

Table of cited utility models of companies listed on the New Third Board
Index ID (authorization announcement number)
Securities code
Company name
Patent name
Application for Publication Number
Application announcement date
Application number
Application date
Patentee
Patentee (Chinese)
IPC classification number
CPC classification number
Citing patent patent ID
Citing patent names
Cite the patent application publication number
Publication date of cited patent application
Quote the patent application number
Cite patent application date
Quote patent authorization announcement number
Cite patent grant date
Cited patent priority date
Citing patent inventors
Cite the patentee
Citing patent holders (Chinese)
Securities Code_Cited Patent Patentee
Affiliated company name
Relationship with listed companies
Cite patent IPC classification number
Citing patent CPC classification number
Number of cited patent claims
Number of patent citations to other patents
Number of patent citations
Cite patent legal status
Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily
Add the body of the reference information

Sample data

Index ID (authorization announcement number) Securities code Company name Patent name Application for Publication Number Application announcement date Application number Application date Patentee Patentee (Chinese) IPC classification number CPC classification number Cite patent patent ID Citing patent names Cite the patent application publication number Publication date of cited patent application Cite patent application number Cite patent application date Cite the patent authorization announcement number Cite patent grant date Cite patent priority date Citing patent inventors Cite the patentee Citing patent holders (Chinese) Securities Code_Cited Patent Patentee Name of affiliated company Relationship with listed companies Cite patent IPC classification number Citing patent CPC classification number Number of cited patent claims Number of patent citations to other patents Number of patent citations Cite patent legal status Whether the cited patent is cited by FamilytoFamily Add the body of the reference information
CN201147665Y Q151694.NQ 四川亚联高科技股份有限公司 一种带有副吸附器的变压或真空变压吸附装置 CNU2007200804535U 2007-07-27 Sichuan Ally Hi-tech Co., Ltd. 四川亚联高科技有限责任公司 B01D53/047(2006.01) CN101830423A 一种油气净化回收装置及其尾气净化回收装置和方法 CN101830423A 2010-09-15 CN 201010191045 2010-06-04 CN101830423B 2012-12-12 2010-06-04 王业勤;熊志强;沈静;杜雯雯 SICHUAN ALLY HI-TECH Co Ltd 四川亚联高科技股份有限公司 B67D7/54(2010.01)I 10 6 3 Granted False True
CN201147666Y Q151694.NQ 四川亚联高科技股份有限公司 一种二级真空变压吸附装置 CNU200720080454XU 2007-07-27 Sichuan Ally Hi-tech Co., Ltd. 四川亚联高科技有限责任公司 B01D53/047(2006.01) CN101830423A 一种油气净化回收装置及其尾气净化回收装置和方法 CN101830423A 2010-09-15 CN 201010191045 2010-06-04 CN101830423B 2012-12-12 2010-06-04 王业勤;熊志强;沈静;杜雯雯 SICHUAN ALLY HI-TECH Co Ltd 四川亚联高科技股份有限公司 B67D7/54(2010.01)I 10 6 3 Granted False True
CN201147666Y Q151694.NQ 四川亚联高科技股份有限公司 一种二级真空变压吸附装置 CNU200720080454XU 2007-07-27 Sichuan Ally Hi-tech Co., Ltd. 四川亚联高科技有限责任公司 B01D53/047(2006.01) CN105056697A 一种回收低浓度、多组分、低压炼化尾气的装置及其方法 CN105056697A 2015-11-18 CN201510428359.3A 2015-07-20 CN105056697B 2017-07-07 2015-07-20 李来所;达健;江厚月;夏玮;张斌;唐华;陈红梅;贺曙鹏;王慧知 JIANGSU WISDOM ENGINEERING TECHNOLOGY CO LTD 江苏智道工程技术有限公司 B01D53/02(2006.01)I 02C20/2 7 7 0 Granted False True
CN201152448Y Q152828.NQ 浙江天地人科技有限公司 全景云台 CNU2007201313634U 2007-12-11 TENDENCY TECHNOLOGY Co Ltd 浙江天地人科技有限公司 F16M11/10(2006.01);H04N5/64(2006.01) CN102155602A 带自动水平调节及gps定位的电子全景云台装置 CN102155602A 2011-08-17 CN 201110089582 2011-04-08 CN102155602B 2013-01-02 2011-04-08 陈锡平;周彩芳 厦门三维视通电子科技有限公司 F16M11/42(2006.01)I;F16M11/06(2006.01)I;F16M11/18(2006.01)I;G03B17/56(2006.01)I 9 6 5 Granted False True
CN201152448Y Q152828.NQ 浙江天地人科技有限公司 全景云台 CNU2007201313634U 2007-12-11 TENDENCY TECHNOLOGY Co Ltd 浙江天地人科技有限公司 F16M11/10(2006.01);H04N5/64(2006.01) RU2563706C1 带自动水平调节及gps定位的电子全景云台装置 2011-04-08 厦门三维视通电子科技有限公司 0 0 0 False True
CN201152448Y Q152828.NQ 浙江天地人科技有限公司 全景云台 CNU2007201313634U 2007-12-11 TENDENCY TECHNOLOGY Co Ltd 浙江天地人科技有限公司 F16M11/10(2006.01);H04N5/64(2006.01) CN107489867A 一种可在恶劣环境中使用的云台 CN107489867A 2017-12-19 CN201710774288.1A 2017-08-31 CN107489867B 2019-02-05 2017-08-31 徐秀芳 Beijing Yingpu Technology Co., Ltd. 徐秀芳 F16M11/06(2006.01)I 16M11/0 2 18 1 Granted False True
CN201145934Y Q161111.NQ 青岛中阳消防科技股份有限公司 可测距线型定温火灾探测器 CNU2007203105195U 2007-12-11 QINGDAO SUNYFIRE SCIENCE & TECHNOLOGY SHARES CO., LTD. 青岛中阳消防科技有限公司 G08B17/06(2006.01) CN104732741A 一种基于线式火焰传感器的火警系统的检测方法及装置 CN104732741A 2015-06-24 CN201510044020.3A 2015-01-28 CN104732741B 2018-01-05 2015-01-28 杨毅;宋启盛;谭诚;刘允 Shanghai electric control research institute 上海电控研究所 G08B29/06(2006.01)I;G01R31/02(2006.01)I 10 10 4 Granted False True
CN201145934Y Q161111.NQ 青岛中阳消防科技股份有限公司 可测距线型定温火灾探测器 CNU2007203105195U 2007-12-11 QINGDAO SUNYFIRE SCIENCE & TECHNOLOGY SHARES CO., LTD. 青岛中阳消防科技有限公司 G08B17/06(2006.01) CN109945925A 一种埋放在碎石土路基中的温湿度传感器保护装置及用法 CN109945925A 2019-06-28 CN201910242969.2A 2019-03-28 CN109945925B 2021-09-07 2019-03-28 刘志彬;刘锋;张书建;雷松林;张云龙;黄昊冉 Southeast University 东南大学 G01D21/02(2006.01)I;G01D11/24(2006.01)I 4 16 0 Granted False True
CN201172200Y Q230112.NQ 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 一种散钉枪磁式钉头装置 CNU2008200075065U 2008-04-01 Zhejiang Rongpeng Air Tools Co Ltd 浙江荣鹏气动工具有限公司 B25C1/00(2006.01) TWI446999B 拉釘插植機構及拉釘插植方法 TW201345668A 2013-11-16 TW101117169A 2012-05-15 TWI446999B 2014-08-01 2012-05-15 ping yao Huang 13 18 1 False True
CN201163662Y Q230133.NQ 成都国恒空间技术工程股份有限公司 一种l型凹槽结构抑径盘 CNU2008200625563U 2008-03-18 Chengdu Guoheng Space Technology Engineering Co Ltd 成都国恒空间技术工程有限公司 H01Q1/52(2006.01) CN103457027A 一种抑径装置及天线系统 CN103457027A 2013-12-18 CN2013103890871A 2013-08-30 2013-08-30 王春华;吴文平;伍淼 Harxon Corp 深圳市华信天线技术有限公司 H01Q1/52(2006.01)I;G01S19/22(2010.01)I 01Q1/52H01Q1/4 10 12 4 Pending False True
CN201163662Y Q230133.NQ 成都国恒空间技术工程股份有限公司 一种l型凹槽结构抑径盘 CNU2008200625563U 2008-03-18 Chengdu Guoheng Space Technology Engineering Co Ltd 成都国恒空间技术工程有限公司 H01Q1/52(2006.01) CN108400443A 一种扼流圈结构、扼流圈天线 CN108400443A 2018-08-14 CN201810158841.3A 2018-02-26 CN108400443B 2020-02-14 2017-08-08 王春华;吴文平;王晓辉;吴仕伟 Harxon Corp 深圳市华信天线技术有限公司 2151 深圳市华信天线技术有限公司 上市公司的子公司 H01Q1/52(2006.01)I;H01Q21/30(2006.01)I 01Q1/52H01Q21/3 8 9 4 Granted False True
CN201163662Y Q230133.NQ 成都国恒空间技术工程股份有限公司 一种l型凹槽结构抑径盘 CNU2008200625563U 2008-03-18 Chengdu Guoheng Space Technology Engineering Co Ltd 成都国恒空间技术工程有限公司 H01Q1/52(2006.01) CN112382847A 一种新型扼流圈中心馈电双频圆极化gps天线 CN112382847A 2021-02-19 CN202011005676.1A 2020-09-23 2020-09-23 孙朦朦;黄志凯;白旭东;吕艳亭;孔凡伟;钱静怡;熊勇华 Shanghai Scientific Instrument Factory Co ltd 上海航天电子有限公司;上海科学仪器厂有限公司 H01Q1/36(2006.01)I; 01Q1/52H01Q1/36H01Q1/4 10 3 2 Pending False True
CN201163662Y Q230133.NQ 成都国恒空间技术工程股份有限公司 一种l型凹槽结构抑径盘 CNU2008200625563U 2008-03-18 Chengdu Guoheng Space Technology Engineering Co Ltd 成都国恒空间技术工程有限公司 H01Q1/52(2006.01) CN113046235A 装配平面扼流圈的毫米波细胞辐射实验装置 CN113046235A 2021-06-29 CN202110272366.4A 2021-03-12 CN113046235B 2022-12-09 2021-03-12 赵建勋;但佳雄;张旭;李帅 Xidian University 西安电子科技大学 C12M1/42(2006.01)I; 12M35/02C12M23/48C12M41/0 8 4 0 Granted False True
CN201157559Y 430017.BJ 北京星昊医药股份有限公司 阿司匹林双嘧达莫双释胶囊微片 CNU2007201872296U 2007-12-19 Guangdong star Pharmaceutical Co., Ltd. 北京星昊医药股份有限公司 A61K9/48(2006.01);A61K9/20(2006.01) CN102058558A 阿司匹林双嘧达莫双层片的制备方法 CN102058558A 2011-05-18 CN2010105870953A 2010-12-14 2010-12-14 张瑞琛 张瑞琛 A61K9/24(2006.01)I;A61K47/44(2006.01)I;A61K47/38(2006.01)I;A61K31/616(2006.01)I;A61K31/519(2006.01)I 2 6 1 Pending False True
CN201130323Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于隔离检疫温室压差的自动控制系统 CNU2007201873072U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 G05B19/418(2006.01) CN101751029B 牵引机远程智能协同控制系统及控制方法 CN101751029A 2010-06-23 CN2009102178239A 2009-11-06 CN101751029B 2012-05-23 2009-11-06 徐守岐;张志强;孟昭清;金连勇;刘清;韩瑛;闫树辉;李晓雨 Jilin Power Transmission and Transformation Engineering Co., Ltd. 国家电网公司交流建设分公司;吉林省送变电工程公司 G05B19/418(2006.01)I Y02P90/02 4 7 3 Active False True
CN201130323Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于隔离检疫温室压差的自动控制系统 CNU2007201873072U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 G05B19/418(2006.01) CN103064362A 张力机远程协同控制系统及控制方法 CN103064362A 2013-04-24 CN2012105221143A 2012-12-07 CN103064362B 2015-05-27 2012-12-07 申晓平;徐守崎;侯建明;葛大军;韩瑛;孟昭清;黎正文;易明阳;李晓宇;谭志明;李彬 JILIN POWER TRANSMISSION AND TRANSFORMATION ENGINEERING Co Ltd 吉林省送变电工程公司;国家电网公司 G05B19/418(2006.01)I 3 6 2 Granted False True
CN201130323Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于隔离检疫温室压差的自动控制系统 CNU2007201873072U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 G05B19/418(2006.01) CN105766475A 一种植物隔离检疫的方法 CN105766475A 2016-07-20 CN201610211129.6A 2016-04-06 CN105766475B 2019-04-23 2016-04-06 张伟锋;卢小雨;林伟;徐浪;郑耘;余道坚;李芳荣;汪莹;吴绍精;龙海;冯建军;王红英 Shenzhen Academy of Inspection and Quarantine 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心;深圳市检验检疫科学研究院 A01G9/14(2006.01)I 01G9/14A01G9/143Y02A40/2 3 12 0 Granted False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN103109707A 一种大棚防雪加温系统 CN103109707A 2013-05-22 CN2013100648931A 2013-03-01 2013-03-01 颜明强 Suzhou Shengxing Agricultural Science & Technology Co Ltd 苏州盛星农业科技有限公司 A01G9/24(2006.01)I 02A40/2 2 11 0 Pending False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN103397750A 房顶自动清雪融冰车 CN103397750A 2013-11-20 CN2013103447756A 2013-08-09 2013-08-09 殷建军 殷建军 E04D13/076(2006.01)I;E04D13/12(2006.01)I 4 3 2 Pending False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN103946451A 路面融雪用排气管构造体、融雪用路面构件以及路面融雪系统 CN103946451A 2014-07-23 CN201280038188.8A 2012-05-30 CN103946451B 2016-01-27 2011-05-31 高野义昭;大内克行;富田和彦;平野繁树 Hokusui Sekkei Consul Co Ltd 北水设计咨询股份有限公司 E01C11/26(2006.01)I 01C11/2 6 9 1 Granted False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN104294882A 一种防雪崩灾害兼取水或冷气装置 CN104294882A 2015-01-21 CN201410415681.8A 2014-08-22 CN104294882B 2016-06-08 2014-08-22 胡伟;孙洪波;陈可中;麦连锋;金宣华;胡雪莹 Nanling Wangke Intellectual Property Management Co., Ltd. 深圳朴方环保发展有限公司 E03B3/30(2006.01)I 03B3/30F24F5/0017Y02E60/1 2 9 0 Granted False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN104790598A 一种光伏农业大棚除雪系统 CN104790598A 2015-07-22 CN201510196559.0A 2015-04-24 CN104790598B 2017-01-18 2015-04-24 董利科;赵春庆;赵文军;何红只;李志富;郝社娟;郭瑞斌 Henan Yu Xin Application Of Solar Energy Engineering Co Ltd 河南豫新太阳能应用工程有限公司 E04D13/10(2006.01)I 5 7 2 Granted False True
CN201141175Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种用于生态酒店或温室的热风融雪装置 CNU2007201873091U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04D13/076(2006.01);E04D13/10(2006.01) CN105557385A 一种可融雪的蔬菜大棚 CN105557385A 2016-05-11 CN201511035684.XA 2015-12-30 2015-12-30 邓晓 邓晓 A01G9/14(2006.01)I;A01G9/24(2006.01)I 01G9/14A01G9/24Y02A40/2 3 8 0 Pending False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN102141799A 一种老年人生存环境智能控制系统 CN102141799A 2011-08-03 CN2011100083640A 2011-01-14 CN102141799B 2015-06-24 2011-01-14 卜崇兴 Shanghai Sunqiao Overflow Better Agricultural Technology Co., Ltd. 上海孙桥农业技术有限公司 G05B19/418(2006.01)I 5 4 4 Granted False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN102913050A 一种带有起居室的温室 CN102913050A 2013-02-06 CN201210427612XA 2012-10-31 2012-10-31 马海滨;关曙光;李彪 HEILONGJIANG YILIN ENERGY-SAVING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD 黑龙江以琳节能环保技术开发有限公司 E04H14/00(2006.01)I;E04D13/18(2006.01)I;A01G9/14(2006.01)I 02A40/25Y02P60/1 4 8 1 Pending False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN102979326A 一种带有被动式节能通风系统的寒地住宅 CN102979326A 2013-03-20 CN2012105479189A 2012-12-17 CN102979326B 2014-12-10 2012-12-17 金虹;凌薇 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 E04H1/02(2006.01)I;F24F7/04(2006.01)I 10 4 2 Granted False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN103122722A 一种新型的救灾帐篷通风塔 CN103122722A 2013-05-29 CN201110369869XA 2011-11-19 CN103122722B 2016-02-10 2011-11-19 王华军;朱春木;杨金彪 Keyway Leisure Products Co., Ltd. 宁波格莱特休闲用品有限公司 E04H12/00(2006.01)I;E04H15/14(2006.01)I 3 8 0 Granted False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN103222402A 可调节生长环境的植物生长装置 CN103222402A 2013-07-31 CN2013101817710A 2013-05-16 2013-05-16 易继先 Changchun Estar Science & Technology Development Group Co Ltd 长春亿思达科技发展集团有限公司 A01G9/14(2006.01)I;A01G9/20(2006.01)I;A01G9/24(2006.01)I 02A40/25Y02P60/12Y02P60/1 3 7 3 Pending False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN103850447A 一种模块化生态环保房 CN103850447A 2014-06-11 CN201210508014.5A 2012-12-03 CN103850447B 2017-09-05 2012-12-03 孔文铭;孔维铭;马生存 BEIJING TIANGONG CHUANGDAO BUILDING TECHNOLOGY Co Ltd 北京天工创道建筑科技有限公司 E04H1/02(2006.01)I 10 9 15 Granted False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN109555185A 一种太阳能智能被动式建筑系统 CN109555185A 2019-04-02 CN201811450564.XA 2018-11-30 2018-11-30 常成 常成 E03B1/04(2006.01)I;E03B3/02(2006.01)I;E04B1/76(2006.01)I;E04B2/00(2006.01)I;F21S11/00(2006.01)I;F24F7/02(2006.01)I 04B2/00E03B1/041E03B3/02E04B1/76F21S11/007F24F7/02E03B2001/047Y02A20/10 10 5 1 Pending False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN109914871A 一种生态会展馆及其施工方法 CN109914871A 2019-06-21 CN201910272392.XA 2019-04-04 CN109914871B 2020-01-10 2019-04-04 杨润泽;金璐 Shanghai University of Engineering Science 上海工程技术大学 E04H3/00(2006.01)I;E04B2/00(2006.01)I;E04B1/66(2006.01)I;E04B7/08(2006.01)I;E04D11/00(2006.01)I;E04D13/03(2006.01)I;E04D13/04(2006.01)I;E04D13/08(2006.01)I;E04D13/16(2006.01)I;E04D13/18(2018.01)I;E03B3/02(2006.01)I;E03F5/10(2006.01)I;A01G22/00(2018.01)I;A01G17/00(2006.01)I;A01G25/02(2006.01)I;C02F9/02(2006.01)I;B01D53/04(2006.01)I;H02J7/35(2006.01)I 02A20/108Y02A30/254Y02B10/10Y02B10/20Y02B80/32Y02P60/1 10 9 0 Granted False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) WO2020171781A1 System for self-supply of buildings and residents WO2020171781A1 2020-08-27 PCT/SI2020/050007 2020-02-13 2019-02-22 Gojko STANIČ 28D20/0052F24D11/003F24S20/00H02S40/44A01G9/243E03B3/03E04H1/02F24D2200/02Y02A20/00Y02A40/25Y02B10/10Y02B10/20Y02B10/70Y02E10/40Y02E10/50Y02E10/60Y02E60/14Y02E70/30Y02P60/1 7 12 0 False True
CN201141209Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 一种生态民居 CNU2007201874978U 2007-12-26 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H1/02(2006.01) CN113175242A 一种多功能沙漠建筑 CN113175242A 2021-07-27 CN202110485074.9A 2021-04-30 2021-04-30 孙永德 Beijing Zhongke 863 Ecological Technology Development Group Co ltd 北京中科八六三生态技术开发集团有限公司 E04H1/04(2006.01)I; 04H1/04A01G9/14A01G9/247A01G9/26E04H14/00Y02A40/2 6 10 0 Withdrawn False True
CN201141213Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 花园式理疗温室 CNU2007201873104U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H3/08(2006.01);A01G9/14(2006.01);E04B1/74(2006.01);A61G10/00(2006.01) 02A40/2 CN103015754A 门诊模块 CN103015754A 2013-04-03 CN2012105879073A 2012-12-28 CN103015754B 2015-06-24 2012-12-28 陈国亮;孙燕心;郏亚丰;彭友 Shanghai Xiandai Archtectural Design (group) Co Ltd 上海建筑设计研究院有限公司;上海现代建筑设计(集团)有限公司 E04H3/08(2006.01)I 7 3 4 Granted False True
CN201141213Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 花园式理疗温室 CNU2007201873104U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H3/08(2006.01);A01G9/14(2006.01);E04B1/74(2006.01);A61G10/00(2006.01) 02A40/2 CN103015753A 绿色门诊模块 CN103015753A 2013-04-03 CN2012105878329A 2012-12-28 CN103015753B 2016-03-02 2012-12-28 陈国亮;孙燕心;郏亚丰;彭友 Shanghai Xiandai Archtectural Design (group) Co Ltd 上海建筑设计研究院有限公司;上海现代建筑设计(集团)有限公司 E04H3/08(2006.01)I 4 5 4 Granted False True
CN201141213Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 花园式理疗温室 CNU2007201873104U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H3/08(2006.01);A01G9/14(2006.01);E04B1/74(2006.01);A61G10/00(2006.01) 02A40/2 CN107975266A 一种促进大学生心理健康的音乐辅导室 CN107975266A 2018-05-01 CN201711172172.7A 2017-11-22 2017-11-22 张教华;张承栋;杨曦;张津 Luohe Vocational Technology College 漯河职业技术学院 E04H3/08(2006.01)I 04H3/0 8 7 1 Pending False True
CN201141213Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 花园式理疗温室 CNU2007201873104U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H3/08(2006.01);A01G9/14(2006.01);E04B1/74(2006.01);A61G10/00(2006.01) 02A40/2 CN110761588A 一种园艺疗法花园构建体系 CN110761588A 2020-02-07 CN201911037413.6A 2019-10-29 2019-10-29 李松;万红莉;赵宇;廖娟 Wuhan Xinyiyuan Cultural Tourism Development Co Ltd 武汉鑫艺源文化旅游发展有限公司 E04H1/12(2006.01)I;E04B1/00(2006.01)I;A01G22/00(2018.01)I;A01G17/00(2006.01)I 04H1/1205A01G17/005A01G22/00E04B1/004 9 8 1 Pending False True
CN201141213Y 430028.NQ 北京京鹏环球科技股份有限公司 花园式理疗温室 CNU2007201873104U 2007-12-20 BEIJING JINGPENG GLOBAL TECHNOLOGY Co Ltd 北京京鹏环球科技股份有限公司 E04H3/08(2006.01);A01G9/14(2006.01);E04B1/74(2006.01);A61G10/00(2006.01) 02A40/2 CN110805313A 一种园艺疗法花园的理疗系统 CN110805313A 2020-02-18 CN201911045823.5A 2019-10-30 2019-10-30 万红莉;万守哲;廖娟;王超 Wuhan Xinyiyuan Cultural Tourism Development Co Ltd 武汉鑫艺源文化旅游发展有限公司 E04H1/12(2006.01)I;E04B1/00(2006.01)I;A01G22/00(2018.01)I;A01G17/00(2006.01)I 04H1/1205A01G17/005A01G22/00E04B1/004 8 7 2 Pending False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN101915637A 一种正弦气体微压力发生器 CN101915637A 2010-12-15 CN2010102353480A 2010-07-23 CN101915637B 2011-10-26 2010-07-23 杨文荣;杨庆新 Hebei University of Technology 河北工业大学 G01L27/00(2006.01)I 1 5 8 Granted False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN102305689A 现场全自动压力及电信号校验仪 CN102305689A 2012-01-04 CN201110138595A 2011-05-26 CN102305689B 2013-04-10 2011-05-26 姜维利 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技股份有限公司 G01L27/00(2006.01)I;F04B1/02(2006.01)I 10 5 5 Granted False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN102305688A 多量程现场全自动压力校验仪 CN102305688A 2012-01-04 CN201110138186A 2011-05-26 CN102305688B 2013-06-05 2011-05-26 姜维利 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技股份有限公司 G01L27/00(2006.01)I;F04B1/02(2006.01)I 10 4 6 Granted False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN102435388A 压力测量自动切换控制系统 CN102435388A 2012-05-02 CN2011102771240A 2011-09-19 2011-09-19 张若群;王野 DALIAN STANDARD ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT Co Ltd 大连基准机电设备有限公司 G01L25/00(2006.01)I;G01L27/00(2006.01)I 1 5 3 Pending False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN101832838B 一种压力校准数据转换数据表的装置 CN101832838A 2010-09-15 CN2010101714886A 2010-05-13 CN101832838B 2012-07-04 2010-05-13 金承信;高正红;高永卫;惠增宏;焦予秦 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 G01L27/02(2006.01)I;G01L25/00(2006.01)I 2 5 8 Expired - Fee Related False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN101441125B 微小脉动压力发生器 CN101441125A 2009-05-27 CN200810240984A 2008-12-26 CN101441125B 2012-10-10 2008-12-26 李程;曾吾;王玉芳;杨军;张秉毅 Avic I Beijing Changcheng Institute Of Metrology & Measurement (cimm) 中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所 G01L27/00(2006.01)I 3 4 9 Active False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN103364138A 一种对差压传感器进行压力波动标定的方法 CN103364138A 2013-10-23 CN2013102917557A 2011-12-23 CN103364138B 2015-03-11 2011-12-23 王勇;刘正士;刘焕进;毕荣;陆益民;揭得算;陈品 Hefei University of Technology 合肥工业大学 G01L27/00(2006.01)I 1 5 0 Granted False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) US9394895B2 一种正弦气体微压力发生器 2010-07-23 河北工业大学 0 0 0 False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN107642680A 一种微型智能真空和增压气源模块 CN107642680A 2018-01-30 CN201610582821.XA 2016-07-22 CN107642680B 2019-08-23 2016-07-22 黄智勇;刘忻;董峰山;高斐 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技股份有限公司 300445 北京康斯特仪表科技股份有限公司 上市公司的母公司 F17C5/06(2006.01)I;F17C7/00(2006.01)I;F17C13/00(2006.01)I;F17C13/04(2006.01)I;F17C13/06(2006.01)I 18 7 2 Granted False True
CN201155999Y 430040.NQ 北京康斯特仪表科技股份有限公司 自动微压力发生器 CNU2007201905482U 2007-12-03 Beijing Const Instruments Technology Inc 北京康斯特仪表科技有限公司 G01L25/00(2006.01);G01L27/00(2006.01) CN110849538A 基于不同压力量程的多通道并行输出自动标准压力发生器 CN110849538A 2020-02-28 CN201911184735.3A 2019-11-27 2019-11-27 王洋;盛晓岩 Beijing Changcheng Institute of Metrology and Measurement AVIC 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 G01L27/00(2006.01)I 01L27/00 2 11 7 Pending False True
CN201149248Y 430050.NQ 北京博朗环境工程技术股份有限公司 生物质循环流化床锅炉 CNU2007203090132U 2007-12-21 Beijing Bolang Environmental Engineering & Technology Co Ltd 北京博朗环境工程技术股份有限公司 F23C10/10(2006.01);F23L9/00(2006.01) 02E20/3 CN101975388A 节能减排生物质锅炉系统 CN101975388A 2011-02-16 CN 201010509049 2010-10-15 CN101975388B 2012-06-20 2010-10-15 杨奇飞 South China University of Technology SCUT 华南理工大学 F22B31/08(2006.01)I;F22D1/36(2006.01)I;F23K1/00(2006.01)I;F23J15/00(2006.01)I 8 7 11 Granted False True
CN201149248Y 430050.NQ 北京博朗环境工程技术股份有限公司 生物质循环流化床锅炉 CNU2007203090132U 2007-12-21 Beijing Bolang Environmental Engineering & Technology Co Ltd 北京博朗环境工程技术股份有限公司 F23C10/10(2006.01);F23L9/00(2006.01) 02E20/3 CN102226576A 防爆式燃煤气化热水锅炉 CN102226576A 2011-10-26 CN2011101659277A 2011-06-20 2011-06-20 吴叔广 吴叔广 F24H1/40(2006.01)I;F24H9/20(2006.01)I;F23B90/06(2011.01)I 5 6 1 Pending False True

Data update frequency

Annual Update